THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. HỒ ĐIỆP

 

Tiến

Hồ Điệp

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP

 

 

       TS. Hồ Điệp hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học trong lĩnh vực công nghệ, tài chính quản trị rủi ro tại Anh Quốc và Việt Nam.

 

       TS Điệp đã đảm nhận vị trí giảng viên - Đại học quốc gia TP.HCM, các vị trí lãnh đạo trong các tập đoàn trong & ngoài nước.

 

       Hiện nay, Ts Hồ Điệp đang đảm nhiệm vai trò thành viên hội đồng khoa học Đại Nam Pharma.

 

Thông tin khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - PGS. TS NGUYỄN PHƯƠNG DUNG

Chủ tịch hội đồng khoa học ĐNP - PGS. TS Nguyễn Phương Dung…

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. BS THÁI HUY PHONG

Phó chủ tịch hội đồng khoa học ĐNP - TS BS. Thái Huy Phong…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Nguyễn Thị Thúy Hường…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - ThS. TRẦN QUANG VINH

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - ThS. Trần Quang Vinh…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - ThS. BS. ĐẶNG THANH HỒNG AN

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - ThS. BS. Đặng Thanh Hồng An…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - PGS. TS NGUYỄN PHI HÙNG

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - PGS. TS Nguyễn Phi Hùng…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. NGUYỄN THỊ HẠNH

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Nguyễn Thị Hạnh…