THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - ThS. TRẦN QUANG VINH

 

Thạc sĩ

Trần Quang Vinh

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP

 

       ThS Trần Quang Vinh hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học trong lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, sinh thực vật dược học tại Việt Nam.

       ThS Vinh đã đảm nhận vị trí giảng viên tại khoa Dược - Đại học Y dược TP HCM và chuyên viên tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

       Hiện nay, Ths Trần Quang Vinh đang đảm nhiệm vai trò thành viên hội đồng khoa học Đại Nam Pharma.

Thông tin khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - PGS. TS NGUYỄN PHƯƠNG DUNG

Chủ tịch hội đồng khoa học ĐNP - PGS. TS Nguyễn Phương Dung…

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. BS THÁI HUY PHONG

Phó chủ tịch hội đồng khoa học ĐNP - TS BS. Thái Huy Phong…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Nguyễn Thị Thúy Hường…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - ThS. BS. ĐẶNG THANH HỒNG AN

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - ThS. BS. Đặng Thanh Hồng An…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - PGS. TS NGUYỄN PHI HÙNG

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - PGS. TS Nguyễn Phi Hùng…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. NGUYỄN THỊ HẠNH

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Nguyễn Thị Hạnh…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. HỒ ĐIỆP

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Hồ Điệp…