THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - ThS. BS. ĐẶNG THANH HỒNG AN

 

Thạc - Bác sĩ

Đặng Thanh Hồng An

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP

 

 

       ThS. BS. Đặng Thanh Hồng An có hơn 05 năm kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng khoa học trong lĩnh chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

 

       ThS An đã đảm nhận các vị trí Bác tại bệnh viện Y Học Cổ Truyền Thành phố Hồ Chí Minh và chủ nhiệm các đề tài khoa học cấp sở.

 

       Hiện nay, Ths. Bs Đặng Thanh Hồng An đang đảm nhiệm vai trò thành viên hội đồng khoa học Đại Nam Pharma.

 

Thông tin khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - PGS. TS NGUYỄN PHƯƠNG DUNG

Chủ tịch hội đồng khoa học ĐNP - PGS. TS Nguyễn Phương Dung…

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. BS THÁI HUY PHONG

Phó chủ tịch hội đồng khoa học ĐNP - TS BS. Thái Huy Phong…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Nguyễn Thị Thúy Hường…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - ThS. TRẦN QUANG VINH

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - ThS. Trần Quang Vinh…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - PGS. TS NGUYỄN PHI HÙNG

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - PGS. TS Nguyễn Phi Hùng…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. NGUYỄN THỊ HẠNH

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Nguyễn Thị Hạnh…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐNP - TS. HỒ ĐIỆP

Thành viên hội đồng khoa học ĐNP - TS. Hồ Điệp…